การลงทะเบียนสำหรับคนไทย - The 25th Congress of the Asian Society for Vascular Surgery (ASVS)
 

การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน
๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
อัตราค่าลงทะเบียน
ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
อัตราค่าลงทะเบียนหน้างาน
๓ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
แพทย์
๙,๕๐๐ บาท ๑๒,๕๐๐ บาท ๑๒,๕๐๐ บาท
Resident and Fellow in training
๕,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท
Workshops อัตราค่าลงทะเบียน
Venous workshop
๑,๘๕๐ บาท
PAD In situ bypass workshop
ฟรี
Carotid surgery workshop
ฟรี
หมายเหตุ
  • ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถเข้า Main Congress ได้
  • ประเภทการลงทะเบียนแบบ Resident and Fellow in training ท่านต้องแนบหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรม หรือมหาวิทยาลัย
ค่าลงทะเบียนรวม
  • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ (Main Congress) และ Exhibition
  • อาหารว่างและอาหารกลางวัน
  • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
การชำระเงิน

(รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้น)
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: ศิริราช
ชื่อบัญชี: สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
เลขบัญชี: 016-471096-1
ประเภท: ออมทรัพย์


การลงทะเบียนของท่านจะไม่สมบูรณ์ หากท่านยังไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินออนไลน์ คลิกที่นี่
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแนบสลิปหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่ระบุด้านบนได้ ท่านสามารถส่งแจ้งหลักฐานมายังสำนักงานเลขานุการผ่านทาง e-mail: asvs2024secretary@gmail.com

การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

***การยกเลิกการลงทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี***