การลงทะเบียนสำหรับคนไทย - The 25th Congress of the Asian Society for Vascular Surgery (ASVS)
 

การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน
๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
อัตราค่าลงทะเบียน
ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
อัตราค่าลงทะเบียนหน้างาน
๓ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
แพทย์
๙,๕๐๐ บาท ๑๒,๕๐๐ บาท ๑๒,๕๐๐ บาท
Resident and Fellow in training
๕,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ
  • ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถเข้า Main Congress ได้
  • ประเภทการลงทะเบียนแบบ Resident and Fellow in training ท่านต้องแนบหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรม หรือมหาวิทยาลัย
ค่าลงทะเบียนรวม
  • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ (Main Congress) และ Exhibition
  • อาหารว่างและอาหารกลางวัน
  • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
การชำระเงิน

(รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้น)
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: ศิริราช
ชื่อบัญชี: สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
เลขบัญชี: 016-471096-1
ประเภท: ออมทรัพย์


การลงทะเบียนของท่านจะไม่สมบูรณ์ หากท่านยังไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินออนไลน์ คลิกที่นี่
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแนบสลิปหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่ระบุด้านบนได้ ท่านสามารถส่งแจ้งหลักฐานมายังสำนักงานเลขานุการผ่านทาง e-mail: asvs2024secretary@gmail.com

การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

***การยกเลิกการลงทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี***

ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับคนไทย